Aarhus Universitets segl

HiSPARC-data

Grafisk datahentning

På internetadressen data.hisparc.nl/media/jsparc/data_retrieval.html kan man hente HiSPARC-data og foretage forskellige beregninger med disse. Nogle af HiSPARC-stationerne har tilknyttet en vejrstation, og det er muligt at hente disse stationers vejrdata sammen med data for kosmisk stråling. Bemærk at vejrstationen i Århus ikke er integreret med HiSPARCs vejrdata-system, som endnu var under udvikling da vejrstationen blev opsat på Steno Museet. Der kan således ikke hentes vejrdata fra Århus via HiSPARCs datasystem, men derimod på hjemmesiden www.phys.au.dk/vejrdata. De data vi får frem på skærmen er de samme som kan hentes hjem som ASCII-datafil. I menuen Documentation øverst i skærmbilledet ligger vejledning til brug af HiSPARCs online-datasystem.

Traces
Klikker vi på show i menuen trace på skærmbilledet ovenfor, fremkommer en grafisk afbildning af pulshøjderne i de 2 detektorer for den pågældende koincidens. Denne grafik svarer til hvad der fremkom i LabView-kontrolpanelet på skærmen på den pågældende HiSPARC-stations PC da koincidensen blev målt.

Ser vi på koincidens #2 kan vi på grafen genfinde Pulshøjder for begge detektorer (her i ADC-tællerenheder, 1 ADC = 0.57 mV). Disse pulshøjder er de samme som ses løbende på PC'erne kontrolpanel. Pulsintegral for begge detektorer (areal under grafen, her udtrykt i ADC-enheder gange nanosekunder) Ankomsttider for de 2 pulser Trigger time er tiden mellem de 2 pulser Antal partikler i detektoren (number of MIPs) kan ikke aflæses af grafen her, men estimeres ved dividere pulsintegralet af grafen med pulsintegralet for den mest sandsynlige værdi (most probable value, MPV) for en partikel i den pågældende koincidens. I de følgende øvelser vil vi ikke anvende størrelserne arrival time og trigger time, se Pennink (2010) angående mulighed for at adskille gamma-stråling og partikler ved hjælp af disse størrelser.

Online-beregninger

Vælger man select på skærmbilledet fremkommer en menu som giver mulighed for at udføre forskellige beregninger med de valgte datasæt. I de her beskrevne data-øvelser vil vi for nemheds skyld udelukkende anvende ASCII-data hentet fra data.hisparc.nl/data/download/. Data for en hel måned kan fylde over 100 MB, hvorfor det er hensigtsmæssigt at arbejde med en computer med stor arbejdshukommelse (RAM), alternativt at hente data fra kortere perioder. Desuden kan data i HDF5-format fra alle HiSPARC-stationer hentes fra HiSPARCs centrale server. Disse HDF5-data indeholder mere detaljerede oplysninger om hver enkelt måling, men for at undgå at arbejde med HDF5-formatet anvendes disse data ikke i øvelserne. Desuden kan vi finde daglige koincidenstællinger, pulshøjde- og pulsintegral-hitogrammer for alle HiSPARC-stationer. På internetadressen data.hisparc.nl/show/stations/20001/2014/7/7/ finder vi således såvel grafiske data i menupunkterne image som datafiler i menupunkterne source for station 20001 (IFA) for 7. juli 2014. Bemærk i datafilerne at antallet af koincidenser pr. døgn er det samme som antallet af pulshøjde- og pulsintegralmålinger pr. døgn, blot med 2 måleserier – en for hver detektor – i de to sidstnævnte.

Koincidenstællinger

Bemærk hvorledes ovenstående koincidenstælling er næsten konstant over hele døgnet, det skyldes at stationen står indendørs ved nogenlunde konstant temperatur.

Pulshøjdespektre

Ikke alle pulshøjdespektre giver så klart et billede af MPV som pukler i målingerne af gammaerne, sammenlign med figur 6.

Pulsintegralspektre