Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

Samarbejdsudvalg, 25.08.2014

REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET

ved Institut for Fysik og Astronomi den 25. august 2014 kl. 11.15

 

Til stede:

A-siden: Lars Andersen, formand; Nikolaj Zinner.

B-siden: Hans Fynbo; John Kapstadt; Pia Bomholt; Andrew Hilliard; Jens Eriksen.

Fra HR:Michael Kærgaard.

Referent: Ruth Laursen.

 


 

1. Godkendelse af dagsorden:

  • Dagsorden godkendt.

 

2. Meddelelser fra institutleder.

  • To GF-ansøgninger fra instituttet er videre til anden runde: en fra Philip Hofmann og en fra Jeffrey Hangst.
  • Der er optaget 103 studerende i 2014, det er en lille nedgang i forhold til sidste år (115).
  • Renovering af vore bygninger fortsætter, i efteråret påbegyndes bygning 1522.
  • Mødelokalet på 6. sal er færdigt, og vi har søgt om støtte til billedkunst ved Ny Carlsbergfondet samt ved Statens Kunstfond.
  • 2. forecast om IFA´s økonomi blev omdelt på mødet og gennemgået og kommenteret af Lars.

 

3.    Drøftelse af Universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen.

Institutlederen gennemgik Universitetsledelsens forslag, som var udsendt til medlemmerne.  Punkterne: Ledelsesdelegering (økonomi og budget samt ansættelser), Medinddragelse, Organisatorisk indretning af Fakulteterne, Kommunikation og Administrativ Understøttelse.

Efter en kort drøftelse af emnerne konkluderedes en overvejende positiv indstilling til oplægget, som vil udmønte sig i instituttets høringssvar, når det er drøftet i Institutforum.

4.    Synspunkter vedr. forskeres aktiviteter i forb. med konstruktion, fremstilling og samling af udstyr.

Som bilag blev omdelt et oplæg fra værkstedet, som er af den opfattelse, at alt for mange ph.d.er og forskere bruger tid på at samle udstyr i stedet for at overlade arbejdet til værkstederne. Det medfører ofte mislykkede samlinger, forkert brug af værktøj samt efterfølgende reparationer, som værkstedet skal foretage.

Notatet blev på mødet uddybet af Jens Eriksen og John Kapstadt, og kommenteret af institutlederen og Hans Fynbo, som argumenterede at samling af konstruktioner er en opgave, som er en del af en ph.d.s uddannelse, som vejlederen har pligt til påse gennemført. Flere argumenter blev fremført fra begge sider, bl.a. at det var en god ide at følge værkstedskurserne, som afholdes et par gange om året.

Det besluttedes, at institutlederen tager punktet op ved næste VIP-staff møde og orienterer om den skitserede problematik, og i øvrigt opfordrer til at de enkelte forskere inddrager værkstederne tidligt i planlægningsprocessen. 

 

 

6. Eventuelt

  • De blev spurgt til hvornår man kan begynde at bruge cykelkælderen igen. Dette undersøges.

 

Mødet sluttede kl. 12.50

 

Lars Andersen/John Kapstadt