Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

VIP-TAP-FU, 24.09.2014

 REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 24. september 2014 kl. 9.00 

 

Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, Ulrik Uggerhøj, , Anders Damgaard, Søren Pape Møller og Ruth Laursen.

Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Klaus Mølmer, Ulrik Uggerhøj, Philip Hofmann og Nikolaj Zinner.

Fraværende: Jacques Chevallier.

Referent: Ruth Laursen.

 


1.                   Meddelelser fra institutleder

Lars Indledte med at byde velkommen til Nikolaj Zinner, som er nyt medlem af VIP-FU.

 • Institutlederen refererede en henvendelse fra værkstederne, der har udtrykt utilfredshed med at mange forskere ofte selv udfører en del værkstedsopgaver. Medarbejderne i værkstederne føler at de med deres faglige kompetencer bør udføre alle opgaver. Henvendelsen blev drøftet i VIP-FU, og her blev bl.a. fremhævet, at der ofte er tidspres i værkstederne med deraf følgende ventetider, hvilket gør at forskere og ph.d.er i nogle tilfælde selv udfører opgaven. Det er også en del af fysikuddannelsen som eksperimentel fysiker, at man kan samle udstyr.
 • Der arbejdes på at finde medlemmer til bedømmelsesudvalg for eksperimentelt professorat på IFA.
 • Lønforhandlinger for 2014 og 2015 finder sted i foråret 2015.
 • Instituttets høringssvar til problemanalysen kan ses på hjemmesiden.
 • IFA har en doktorafhandling under bedømmelse.
 • CSS er per 1. juli overgået til Matematisk Institut, og er således ikke længere en del af Fysik.
 • IT-netværk i bygningerne skal omlægges. Mere herom senere.
 • Institutlederen gjorde status over instituttets rekrutteringsplan for de kommende 4 år. Den vil blive drøftet i forskningsudvalget og senere fremlagt for alle på et informationsmøde.
 • Emner og sammensætning af et planlægningsudvalg til næste års VIP-seminar i marts 2015 blev drøftet.
 • Biblioteket flytter snart til Matematisk Institut. Vi forhandler om at kunne bibeholde en del af vore bøger som en del af studiemiljøet.

2.                   Firmabesøg

Foranlediget af en konkret sag drøftedes regler for firmabesøg i arbejdstiden. Alle TAP'er har mulighed for en studietur med et fagligt indhold hvert andet år under forudsætning af medfinansiering fra TAP-studierejsefonden. Herudover vil andre firmabesøg og udflugter blive vurderet fra gang til gang, men der skal dels være et relevant fagligt program, dels vil det kun blive bevilget, såfremt arbejdet tillader det. Eventuelle ansøgninger skal sendes til institutledelsen gennem nærmeste leder mindst en måned før arrangementet.

3.                   Fra grupperne

 • Administrationen mister 1½ medarbejder i den kommende uge i forbindelse med de varslede fratrædelser. Det betyder overdragelse af en del opgaver samt at åbningstiden i Informationenfra 1. oktober er fra kl. 8.30-12.00.
 • Værkstedet er nu i gang med en del opgaver, som har ventet i lang tid, og håber at få arbejdet sig igennem ”puklen”. I driftsgruppen tages der afsked med en medarbejder den 26.9. Da en anden medarbejder er på barsel og en tredje har 3 ugers ferie er bemandingen på nul i de næste uger. Indkøb: Torbens timepris vil fremover være kr.500/time for opgaver relaterede til indhentning af tilbud, da det er en tidskrævende proces med prissammenligninger og forhandlinger. Alle brugere skal oplyse kontonummer allerede ved 1. henvendelse.
 • Supportgruppen: Flytning af Michaels Drewsens lab. optager tiden i elektronikafdelingen. Det skal være færdigt til 1. januar, når ombygningen starter. ISA: ASTRID2-bevillingen udløber med årets udgang, og Søren følger op på de sidste indkøb.
 • Tyndfilm og renrum: Jacques Chevallier var fraværende.

6.                   Eventuelt

 • En af vore forskere ønsker en kortlæser til dørene til ASTRID-laboratorierne for at hindre uvedkommendes adgang, specielt efter arbejdstid og ved afholdelse af fredagsbarer.
 • Klaus Mølmer tager en snak med Fredagsbarens nye bestyrelse ang. uhensigtsmæssig færden i huset under Fredagsbaren.

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30

 

 

Lars Andersen/Ruth Laursen