SU-møde, 10.06.2013

2013.06.17 | Mette Alstrup Lie

REFERAT AF MØDE NR. 2/2013 I SAMARBEJDSUDVALGET
ved Institut for Fysik og Astronomi den 10. juni 2013 kl. 10.15

Til stede:
A-siden: Lars Andersen, formand; Ruth Laursen; Søren Pape Møller; Matthias Heymann (suppleant for Hanne Andersen).
B-siden: Finn Folkmann, næstformand; Pia Bomholt; Frank Mikkelsen; Brigitte Henderson; Poul Erik H. Eriksen; John Kapstadt.
Fraværende m/afbud: Nikolaj T. Zinner; Hanne Andersen.
HR: Margrethe Vejs-Petersen
Referent: Karin Vittrup1. Godkendelse af dagsorden

  • Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra institutleder

  • Instituttet har fået en ny controller: Annette Marie Andersen. Hun er i forvejen projektøkonom for nogle af instituttets bevillingshavere og skal nu styre økonomien og budget i tæt samarbejde med institutlederen og Ruth Laursen.
  • ST er i gang med at udarbejde en PIXI-bog, der kan afdække mulighederne for fondsdækning. Det er for ledelsen ønskeligt, at VIP’erne sørger for at bruge af deres bevillinger, så overheadet bliver udløst. Indsendelse af ansøgninger er et meget vigtigt stykke arbejde, som skal prioriteres. Vi får ca. 1 bevilling for hver 5 ansøgninger der sendes.
  • Der afholdes møder med vore indtægtsdækkende virksomheder: MARS-gruppen og AMS, hvis indtjening nu er en del af instituttets samlede økonomi.
  • Der er indkommet 8 ansøgninger til dekanstillingen, som forventes besat inden sommerferien.
  • AU har udsendt et oplæg til ny fælles MUS-koncept, som forventes yderligere forbedret i løbet af året. Instituttet fortsætter det MUS-koncept, vi indførte i 2012.
  • Vi mangler en ny suppleant for Ruth Laursen, og Lars H. Andersen har udpeget René Bengtsson. Der skal også vælges et nyt ”postdoc”-medlem i stedet for Nikolaj Zinner, der er blevet lektor. Nikolajs suppleant Ole Bjælde er fratrådt. Finn Folkmann indkalder til valgmøde efter sommerferien.
  • Til august påbegyndes den ny talentuddannelse. Det drejer sig om at parallelt forløb for de studerende, der har ekstra ressourcer, hvor de har mulighed for at yde ekstra og blive endnu dygtigere.
  • Dansk Industri besøger instituttet den 12. juni sammen med den nuværende og kommende rektor. Der bliver foredrag og fremvisning af ASTRID2.

3. Økonomi
Til mødet forelå opdateret rammeregnskab per 31. maj 2013, og dette blev kort gennemgået og drøftet.

4. Mobning (opfølgning på Psykisk APV)
Af den psykiske APV fremgik, at 2 % på instituttet føler sig mobbet. Én person er én for mange, idet instituttet har en absolut nul tolerance i dette spørgsmål. Da vedkommende er anonyme, kan vi kun forsøge at bibringe alle medarbejdere en forståelse for, at vi i fælleskab kan medvirke til, at vores ”kultur” er uden mobning.
På mødet drøftedes de forskellige muligheder, vi alle har for at medvirke til en god moral omkring det. Vi har alle sammen et ansvar for at stoppe mobning. Hvis man selv oplever mobning, eller i en gruppe oplever, at en kollega bliver mobbet, skal man gribe ind for at få det stoppet, før det udvikler sig. Den, der tier, samtykker. Det er vigtigt, at vi taler om det, og i øvrigt er medarbejdere velkomne til at kontakte institutlederen, HR eller AU Arbejdsmiljøorganisation, såfremt der er behov for det.
Fakultetet har også udformet en handlingsplan ud fra den psykiske APV, hvor der ligeledes udtrykkes en nul-tolerance over for mobning.

5. Lønforhandlinger, resultater og forløb fra 2013
Der har denne gang kun været en lille sum til lønforhøjelser. Forhandlingerne er forløbet fint og alle ansøgere vil få svar i denne uge. Eventuelle spørgsmål til resultatet kan rettes til Lars H. Andersen.

6. Referat fra møde om sammenlignelige vilkår for videnskabeligt ansatte ved ST
Peter Balling, Nikolaj Zinner og Finn Folkmann var til stede ved det indkaldte møde om ovennævnte. På mødet blev det udsendte beslutningsoplæg gennemgået, bl.a. emnerne karriereplanlægning og økonomi. Herefter vil der fremkomme ændringer til oplægget.

7. Koncept for kantinedrift i fremtiden
Pr. 27/08-2013 vil Fysisk Kantine kun være åben til frokost, mellem 11-13. Når bygningen skal renoveres kunne man bygge om, således at køkkenet bliver godkendt til et nyt koncept: eksempelvis at servere frisklavede sandwich, smoothies og en enkelt lun ret. Der blev også foreslået, at man laver en institutstøttet madordning.
For at afdække medarbejdernes ønsker, vil der blive udformet et spørgeskema efter sommerferien.

8. Eventuelt:

Mødet sluttede kl. 11.45.

Lars Andersen/Finn Folkmann

Department of Physics, Summary